AKC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร กีฬาสี 2563

AKC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร กีฬาสีประจำปี 2563 ละลายพฤติกรรม ทำให่ทุกแผนกได้รู้จักกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความสามัคคี ให้อภัย เกิดเสียงหัวเราะ ผ่อนคลายจากการทำงาน

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com