แผ่นเพลท(Steel Plate) แอลโบลท์(L-Bolt) และปะเก็น (Gasket)

 

แผ่นเพลท(Steel Plate)

แอลโบลท์(L-Bolt)

 

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com